Monitoring klimaatadaptatie bij waterschap HDSR

Ontwikkeling van monitoringsystematiek op twee niveaus

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
waterschap HDSR
2021-2022

Monitoring klimaatadaptatie bij waterschap HDSR

Ontwikkeling van monitoringsystematiek op twee niveaus

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
waterschap HDSR
2021-2022

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) wil een monitoringsystematiek voor klimaatadaptatie ontwikkelen. Voor het waterschap betekent dat pionieren, omdat monitoring van klimaatadaptatie nog in de kinderschoenen staat. Het betekent ook een lange adem, want voor de ontwikkeling van een goede monitoringsystematiek is een lange doorlooptijd nodig.

HDSR heeft ons gevraagd om deze monitoringsystematiek te helpen ontwikkelen. Daarbij putten we inspiratie uit en sluiten we ze goed mogelijk aan bij de opzet, inhoud, fasering en het uiterlijk van het monitoringsplan voor de provincie Utrecht dat we hebben ontwikkeld. Daarnaast zoeken we voor deze opdracht verbinding met andere monitoringsprojecten waarbij we betrokken zijn, op nationaal en regionaal niveau. Deze verschillende monitoringsprojecten komen samen in het Monitoring Lab Klimaatadaptatie dat we hebben geïnitieerd.

 

Malou ten Have weet alles over dit project

Dashboard voor monitoring van adaptatiebeleid

HDSR wil klimaatadaptatie monitoren op twee niveaus: doen we wat is afgesproken en liggen we op koers? Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden, ontwikkelen we voor HDSR een dashboard op beleidsniveau. Het dashboard legt een basis voor HDSR om zijn beleid te monitoren. HDSR kan daarmee bijvoorbeeld bijhouden wat de voortgang is van de inspanningen vanuit het programma klimaatadaptatie en of daarmee het realiseren van de doelen vordert.

Notitie voor monitoring op langere termijn

Daarnaast wil HDSR een monitoringsystematiek ontwikkelen waarmee het kan meten of het voor de langere termijn op koers ligt. Hiervoor zijn we in de eerste fase van het project, in 2021-2022, een dialoog met HDSR gestart. Daarbij hebben we verdiepende gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers van HDSR en met partners zoals de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap Delfland. Inmiddels zitten we in de tweede fase van het project, waarin we sessies organiseren om een vertaalslag te maken van risico’s naar monitoring voor de langere termijn, op systeemniveau. We gaan er daarbij vanuit dat de risico’s gelijk moeten blijven of afnemen. Dit uitgangspunt volgt de monitoringsystematiek uit het die we samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de NAS hebben ontwikkeld. De bevindingen uit de verschillende gesprekken en sessies werken we uit in waarin een realistische ambitie wordt geschetst voor een langjarige monitoringssystematiek. In de notitie noemen we ook suggesties voor praktische vervolgstappen.

Dashboard voor monitoring van adaptatiebeleid

HDSR wil klimaatadaptatie monitoren op twee niveaus: doen we wat is afgesproken en liggen we op koers? Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden, ontwikkelen we voor HDSR een dashboard op beleidsniveau. Het dashboard legt een basis voor HDSR om zijn beleid te monitoren. HDSR kan daarmee bijvoorbeeld bijhouden wat de voortgang is van de inspanningen vanuit het programma klimaatadaptatie en of daarmee het realiseren van de doelen vordert.

Notitie voor monitoring op langere termijn

Daarnaast wil HDSR een monitoringsystematiek ontwikkelen waarmee het kan meten of het voor de langere termijn op koers ligt. Hiervoor zijn we in de eerste fase van het project, in 2021-2022, een dialoog met HDSR gestart. Daarbij hebben we verdiepende gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers van HDSR en met partners zoals de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap Delfland. Inmiddels zitten we in de tweede fase van het project, waarin we sessies organiseren om een vertaalslag te maken van risico’s naar monitoring voor de langere termijn, op systeemniveau. We gaan er daarbij vanuit dat de risico’s gelijk moeten blijven of afnemen. Dit uitgangspunt volgt de monitoringsystematiek uit het die we samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de NAS hebben ontwikkeld. De bevindingen uit de verschillende gesprekken en sessies werken we uit in waarin een realistische ambitie wordt geschetst voor een langjarige monitoringssystematiek. In de notitie noemen we ook suggesties voor praktische vervolgstappen.

Twee dashboards inspireerden elkaar

In deze periode werkten we ook aan een monitoringsproject met de provincie Utrecht. Deze provincie had dezelfde monitoringsbehoeften en vragen en behoort tot dezelfde werkregio. Daarom hebben we bewust de samenwerking en nauwe afstemming tussen beide projecten opgezocht. Door kruisbestuiving inspireerden ze elkaar en kwamen er sneller goede ideeën. Zo konden we in relatief korte tijd in beide projecten grote stappen zetten. Het resultaat is dat we twee monitoringsdashboards op beleidsniveau hebben ontwikkeld. De dashboards zijn in de opzet vergelijkbaar, maar in de uitwerking aangepast aan de specifieke behoeftes van elke partij.

Twee dashboards inspireerden elkaar

In deze periode werkten we ook aan een monitoringsproject met de provincie Utrecht. Deze provincie had dezelfde monitoringsbehoeften en vragen en behoort tot dezelfde werkregio. Daarom hebben we bewust de samenwerking en nauwe afstemming tussen beide projecten opgezocht. Door kruisbestuiving inspireerden ze elkaar en kwamen er sneller goede ideeën. Zo konden we in relatief korte tijd in beide projecten grote stappen zetten. Het resultaat is dat we twee monitoringsdashboards op beleidsniveau hebben ontwikkeld. De dashboards zijn in de opzet vergelijkbaar, maar in de uitwerking aangepast aan de specifieke behoeftes van elke partij.

Hoe gaat het verder?

Het project wordt naar verwachting begin 2023 afgerond. Het dashboard wordt in 2022 opgeleverd aan het waterschap en we houden nog sessies met het waterschap over de risicobenadering. Na afloop zal het dashboard zich moeten bewijzen in de praktijk. Ook moet er dan gekeken worden wat de vervolgstappen zijn voor de vraag ‘Liggen we op koers?’

Hoe gaat het verder?

Het project wordt naar verwachting begin 2023 afgerond. Het dashboard wordt in 2022 opgeleverd aan het waterschap en we houden nog sessies met het waterschap over de risicobenadering. Na afloop zal het dashboard zich moeten bewijzen in de praktijk. Ook moet er dan gekeken worden wat de vervolgstappen zijn voor de vraag ‘Liggen we op koers?’

Delen via: