Proeftuin monitoring in Utrecht

Ontwikkeling van dashboard om klimaatadaptatie in Utrecht te monitoren

Opdrachtgever
Locatie
Looptijd
Meer weten
Provincie Utrecht
provincie Utrecht
2020-2022

Proeftuin monitoring in Utrecht

Ontwikkeling van dashboard om klimaatadaptatie in Utrecht te monitoren

Klant
Plaats
Looptijd
Meer weten
Provincie Utrecht
provincie Utrecht
2020-2022

Het programma Klimaatadaptatie 2020-2023 van de provincie Utrecht heeft als doel om klimaatadaptatie te intensiveren en versnellen. Klimaatadaptatie moet een richtinggevend onderdeel worden van het hele provinciebeleid. Haalt de provincie die doelen wel? Dragen haar inspanningen wel voldoende bij aan de doelstelling om in 2050 klimaatbestendig en waterveilig te zijn? Om daarachter te komen wil de provincie de effecten van klimaatverandering en de resultaten van adaptatiemaatregelen monitoren. Maar hoe?

De provincie heeft aan CAS gevraagd om samen te verkennen hoe ze de huidige situatie en de voortgang van klimaatadaptatie in beeld kan brengen. Het gaat daarbij zowel om de voortgang van eigen activiteiten als van effecten. Eén van de resultaten van deze verkenning is het monitoringdashboard dat we voor de provincie hebben ontwikkeld.

 

Malou ten Have weet alles over dit project

Fase 1: Wat wil de provincie monitoren?

De eerste fase van dit project liep van 2020 tot 2021. We hebben toen geïnventariseerd wat de provincie Utrecht zou willen monitoren en wat voor mogelijkheden daarvoor waren. Het resultaat van die inventarisatie hebben we samengevat in een rapport. We hebben ons hierbij laten leiden door de focus van het programma Klimaatadaptatie 2020-2023. Brainstormsessies, workshops en deelname aan overleggen van het programmateam klimaatadaptatie boden ons inzicht in de vraag waar de behoeftes van de provincie lagen op het gebied van monitoring. Daarnaast hebben we samen een verkenning gedaan naar een monitoringsystematiek, onder andere met andere monitoringsprojecten via het Monitoring Lab Klimaatadaptatie. Deze projecten boden niet alleen inspiratie voor de provincie, maar ze bieden ook kansen om monitoring van verschillende partijen op elkaar af te stemmen en meer bij elkaar aan te sluiten.

Fase 2: Ontwikkeling van het dashboard

De tweede fase van het project liep van 2021 tot 2022. Het monitoringsplan dat in de eerste fase was ontwikkeld, is toen verder uitgewerkt. Ook is er toen een digitaal monitoringsdashboard ontwikkeld waar de provincie de eigen beleidsinspanningen op het gebied van klimaatadaptatie kan monitoren. De opzet van de provinciale omgevingsvisie is hierbij als uitgangspunt genomen. Het dashboard biedt hiermee inzicht in hoeverre klimaatadaptatie in de programma’s van de omgevingsvisie is verankerd.

Fase 1: Wat wil de provincie monitoren?

De eerste fase van dit project liep van 2020 tot 2021. We hebben toen geïnventariseerd wat de provincie Utrecht zou willen monitoren en wat voor mogelijkheden daarvoor waren. Het resultaat van die inventarisatie hebben we samengevat in een rapport. We hebben ons hierbij laten leiden door de focus van het programma Klimaatadaptatie 2020-2023. Brainstormsessies, workshops en deelname aan overleggen van het programmateam klimaatadaptatie boden ons inzicht in de vraag waar de behoeftes van de provincie lagen op het gebied van monitoring. Daarnaast hebben we samen een verkenning gedaan naar een monitoringsystematiek, onder andere met andere monitoringsprojecten via het Monitoring Lab Klimaatadaptatie. Deze projecten boden niet alleen inspiratie voor de provincie, maar ze bieden ook kansen om monitoring van verschillende partijen op elkaar af te stemmen en meer bij elkaar aan te sluiten.

Fase 2: Ontwikkeling van het dashboard

De tweede fase van het project liep van 2021 tot 2022. Het monitoringsplan dat in de eerste fase was ontwikkeld, is toen verder uitgewerkt. Ook is er toen een digitaal monitoringsdashboard ontwikkeld waar de provincie de eigen beleidsinspanningen op het gebied van klimaatadaptatie kan monitoren. De opzet van de provinciale omgevingsvisie is hierbij als uitgangspunt genomen. Het dashboard biedt hiermee inzicht in hoeverre klimaatadaptatie in de programma’s van de omgevingsvisie is verankerd.

Twee dashboards inspireerden elkaar

In dezelfde periode werkten we ook aan een monitoringsproject met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Dit waterschap had dezelfde monitoringsbehoeften en vragen. Daarom hebben we bewust de samenwerking en nauwe afstemming tussen beide projecten opgezocht. Door kruisbestuiving inspireerden ze elkaar en kwamen er sneller goede ideeën. Zo konden we in relatief korte tijd in beide projecten grote stappen zetten. Het resultaat is dat we twee monitoringsdashboards op beleidsniveau hebben ontwikkeld. De dashboards zijn in de opzet vergelijkbaar, maar in de uitwerking aangepast aan de specifieke behoeftes van elke partij.

Twee dashboards inspireerden elkaar

In dezelfde periode werkten we ook aan een monitoringsproject met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Dit waterschap had dezelfde monitoringsbehoeften en vragen. Daarom hebben we bewust de samenwerking en nauwe afstemming tussen beide projecten opgezocht. Door kruisbestuiving inspireerden ze elkaar en kwamen er sneller goede ideeën. Zo konden we in relatief korte tijd in beide projecten grote stappen zetten. Het resultaat is dat we twee monitoringsdashboards op beleidsniveau hebben ontwikkeld. De dashboards zijn in de opzet vergelijkbaar, maar in de uitwerking aangepast aan de specifieke behoeftes van elke partij.

Hoe gebruikt de provincie het dashboard?

De provincie Utrecht gebruikt het monitoringsdashboard om de inspanningen van het programma klimaatadaptatie op beleidsniveau te monitoren. Het dashboard geeft de provincie inzicht in hoe sterk klimaatadaptatie in de programma’s van de omgevingsvisie is verankerd. Na oplevering van het project zal de provincie het dashboard inhoudelijk verder invullen. De komende tijd zal duidelijk moeten worden of het dashboard helemaal voldoet aan de monitoringsbehoeftes van de provincie.

Hoe gebruikt de provincie het dashboard?

De provincie Utrecht gebruikt het monitoringsdashboard om de inspanningen van het programma klimaatadaptatie op beleidsniveau te monitoren. Het dashboard geeft de provincie inzicht in hoe sterk klimaatadaptatie in de programma’s van de omgevingsvisie is verankerd. Na oplevering van het project zal de provincie het dashboard inhoudelijk verder invullen. De komende tijd zal duidelijk moeten worden of het dashboard helemaal voldoet aan de monitoringsbehoeftes van de provincie.

Delen via: